Печат
Посещения: 59023

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

 

Временни противоепидемични мерки

Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година
Организация на учебния ден за учебната 2022/2023 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2022/2023 г.
Стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
План за действие и изпълнение на стратегия за развитие на училището за периода 2021/2024 учебна година
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2022/2023 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Система от мерки за повишаване на качеството на образованието през учебната 2022/2023 година
Вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за взаимодействие и партньорство между училището и семейството за учебната 2022/2023 г.
Регистър на доставчиците на социални услуги

Заповед за униформено облекло за учебната 2022/2023 година

Бланки за документи


 

 

АРХИВ - за учебната 2021/2022 година

АРХИВ - за учебни 2019/2020 и 2020/2021 години

АРХИВ - за учебни 2017/2018 и 2018/2019 години