Печат
Посещения: 26512

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора

 

АРХИВ