Печат
Посещения: 4841

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

I клас - 04.09.2018 г. от 17.30 часа
VIII клас - 04.09.2018 г. от 18.30 часа

 

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

 

 Униформено облекло за приетите в 8 клас (отвори)

 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА СУЕО "Ал. С. ПУШКИН"

 

 

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението се извършва по учебния план на съответния клас и профил


ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2017/2018 г.
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2017/2018 г.
Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Практически насоки за действията, които ученици и учители трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

 
Спортен календар за учебната 2017/2018 година
 
 


 

УЧЕБНИ СМЕНИ

От 15.09.2017г. за първи срок на учебната 2017/2018 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – VIII - XII клас
начало на учебните часове 7.30 часа

ІІ смяна –II - VII клас
начало на учебните часове 13.30 часа
І клас - първа смяна през цялата учебна година
начало на учебните часове 8.20 часа

 
Ваканции и неучебни дни за учебната 2017/2018 година