•  pushkin@sueovarna.com
  •  +359 52 60 96 96


 

Search HP

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2019/2020 година 

Организация на учебния ден за учебната 2019/2020 г.
ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.

Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
Политика и мерки за подобряване качеството на образователния процес в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2019/2020 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Система от символи на качествените показатели за установяване на резултатите в I, II и III клас.
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
Система за оповестяване в случай на инциденти и извънредни ситуации
Списък на лицензираните доставчици на социални услуги, за подкрепа на деца и семейства

Правила за използване на електронен дневник

Заявление за отсъствие на ученик - до класния ръководител
Заявление за отсъствие на ученик - до директора

 

АРХИВ
 

 

 

 
Адрес:  ул. Проф. Н. Державин 12 
Град/с.: Варна 9000 
Район: Одесос
Област: Варна
 
Телефонни номера: 052/ 60 96 96, 60 93 35
Факс: 052/ 60 96 96 
е-поща: pushkin@sueovarna.com

 

Сайтът е изработен от учениците Кристиян Страхилов и Йорданка Димитрова от Випуск 2019.
Средно Училище с Езиково Обучение "Ал. С. Пушкин" гр. Варна © 2019
Go to top