Актуална информация за учебната 2016/2017 година

Стипендии


Постановление № 33 от 15 февруари 2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

Заповед на директора за първи срок на учебната 2016/2017 година
Утвърдени стипендии за първи срок на учебната 2016/2017 година
Заповед на директора за втори срок на учебната 2016/2017 година
Утвърдени стипендии за втори срок на учебната 2016/2017 година

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СГРАДИТЕ НА СУЕО "Ал. С. ПУШКИН"
 

Седмично разписание за II срок на учебната 2016/2017 година

I - VII клас
VIII - XII клас
 

График за контролни работи - II срок на учебната 2016/2017 година
График за класни работи - II срок на учебната 2016/2017 година
График за консултации с ученици и приемно време за родители - II срок на учебната 2016/2017 година
 

Училищни учебни планове

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

  • Обучението се извършва по учебния план на съответния клас и профил

ПРАВИЛНИК за дейността на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2016/2017 г.
Годишен план на СУЕО "Ал. С.Пушкин" за учебната 2016/2017 г.
Стратегия за развитие на училището за периода от 2016/2017 учебна година до 2020/2021 учебна година
План за действие към стратегия за развитие на училището
План за дейността на комисията по самооценяване за учебната 2016/2017 г.
Етичен кодекс на училищната общност при СУЕО "Ал. С. Пушкин"
Мерки за повишаване на качеството на образованието в СУЕО "Ал. С Пушкин"
Годишна програма за целодневна организация на учебния ден
Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи
 

Спортен календар за учебната 2016/2017 година
 

Приемни дни и часове за учебната 2016/2017 година
 

Учебни смени

От 09.02.2017г. за втори срок на учебната 2016/2017 г. учебните занятия ще се провеждат както следва:
І смяна – I - VII клас
I и II клас начало на учебните часове 8.20 часа
III - VII клас начало на учебните часове 7.30 часа

ІІ смяна –VIII - XII клас
начало на учебните часове 13.30 часа

Ваканции и неучебни дни за учебната 2016/2017 година

УЧЕБНИЦИ за учебната 2016/2017г.

  1. Учебниците от 1 до 7 клас включително се получават от училище.
  2. Руски език -изтегли
  3. Английски, немски, френски и италиански език - изтегли
  4. Математика и информационни технологии -изтегли
  5. Български език и литература-изтегли
  6. История, география, философия, етика и право, свят и личност-изтегли
  7. Физика, Химия и биология-изтегли
  8. Музика и изобразително изкуство-изтегли

архив